گزارش روز دوم دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی + عکس

انجمن فین‌تک/ دومین روز از برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی با همکاری مرکز اطلاعات مالی (IRFIU) و انجمن فین‌تک (IFA) در حال برگزاری است.
مدرس اول سازمان اطلاعات مالی ایران(IRFIU) مطالب خود را در خصوص اشخاص مشمول در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بیان خود را آغاز کردند. در ادامه مباحث اقدامات بهینه و رویکرد ریسک محور در نظام مبارزه با پولشویی، هدفگذاری و هدفمند کردن منابع و امکانات برای بهینه سازی مورد بحث قرار گرفت

مباحثی که در این بخش تدریس خواهد شد شامل:

 • شناسایی مشتری
 • گزارش دهی موارد مشکوک
 • ارائه خدمات مبتنی بر ریسک
 • نگهداری اطلاعات و سوابق
 • مجازات موثر، متناسب و بازدارنده مطابق قانون
 • توقیف و اقدامات موقت با استفاده از فناورهای نوین
 • در بخش دوم، مدرس دوره در خصوص موارد ذیل ارائه کردند:

در بخش دوم، مدرس بعدی در خصوص موارد ذیل ارائه کردند:

 • سطوح شناسایی مشتری ساده، معمول و مضاعف
 • خطوط دفاعی بانک در خصوص پولشویی
 • پنهان سازی، درآمدهای غیرقانونی
 • شناسایی مشتری از نظر هویتی، اقتصادی، مرتبطین
 • فرآیند دریافت و بررسی مستند اطلاعات ارباب رجوع جهت احراز هویت و ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
 • رویکرد مبتنی بر ریسک : سطح نهادی
 • موسسات مالی و اعتباری: نحوه اعمال رویکرد
 • همکاری بین المللی
 • تبادل اطلاعات با سایر کشور ها و نهاد های بین المللی در راستای پیشگیری پولشویی بین المللی
 • شیوه های نظارت و پایش مستمر

در بخش پایانی دوره با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید.