اخبار عمومی

بیانیه‌ها

انجمن فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک)

هشدار انجمن فینتک به ایجاد سامانه غیرقانونی«آمیتیس»

هشدار انجمن فینتک به ایجاد سامانه غیرقانونی«آمیتیس»اقدام انحصاری «بیمه مرکزی»به  نابودی شرکت‌های دانش بنیان بیمه منجر خواهد شد خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روزهای اخیر

بیشتر بخوانید