بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره اینماد اجباری

بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره اینماد اجباری

انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از کارآفرینان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی بر این باور است که تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقاء کیفیت قوانین، میتواند منجر به رشد و توسعه فضای کسب وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده باشد....