شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

مدیرعامل: آقای حسین محمودی مطلق
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، خیابان احمدیان، پلاک 16، طبقه 1
کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۳
تلفن: 021-8848002
ایمیل: info@otcsaba.ir
دانلود گواهی عضویت
QR Code