راهکاره های هوشمند نوگرا(لیما)

راهکاره های هوشمند نوگرا(لیما)

سایت: lima.ir
مدیرعامل: سرکار خانم المیرا امانت

نشانی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان، پلاک۲۴، طبقه۲، واحد۲۰۲
کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۱۸

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۰۶۰۹۶
ایمیل سازمانی: info@nogara.ir
دانلود گواهی عضویت
راهکاره های هوشمند نوگرا(لیما)
QR Code