کمیسیون‌های انجمن فین‌تک

  • دبیر کمیسیون، به صلاحدید هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون انتخاب خواهد شد.

     

کمیسیون پرداخت

رئیس: آقای احمدرضا منصوری (مدیرعامل پی پینگ)

نائب رئیس: آقای مهدی عبادی (مدیرعامل وندار)

دبیر: کمیسیون فاقد دبیر می‌باشد.

 

کمیسیون رمز ارز

رئیس: آقای امیرحسین راد (مدیرعامل نوبیتکس)

نائب رئیس: آقای سروش حسین زاده (مدیرعامل صرافی نیپوتو)

دبیر: کمیسیون فاقد دبیر می‌باشد.

کمیسیون اینشورتک

رئیس: آقای محمدرضا فرحی (مدیرعامل بیمه بازار)

نائب رئیس: آقای حامد ولی‌پور (مدیرعامل ازکی)

دبیر: کمیسیون فاقد دبیر می‌باشد.

کمیسیون لندتک

رئیس: آقای علیرضا هوشمند (شرکت قسطا)

نایب رئیس: آقای محمد سعید ابراهیمی ( شرکت دیجی پی)

دبیر: آقای علی میری 

کمیسیون بورس

رئیس: آقای سید علی موسوی ( نماینده تام الاختیار مدیرعامل صبا تامین)

نایب رئیس: خانم مریم رفیع زاده (معاون محصول شرکت چاوش سرزمین)

دبیر: فاقد دبیر

کمیسیون بانک تک

رئیس: آقای علیرضا هوشمند (شرکت قسطا)

نایب رئیس: آقای محمد سعید ابراهیمی ( شرکت دیجی پی)