عضویت و شرایط عضویت انجمن فین‌تک

براساس اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک)، شرایط عضویت، حق عضویت اعضا و نحوه خاتمه عضویت بر حسب ضوابط مقرر در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد:

عضویت:

کلیه شخصیت های حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این  انجمن فین‌تک  درآیند:

 •  تابعیت ایرانی.
 • فعالیت در حرفه/صنعت فناوری های نوین مالی اعم از بورس بانک بیمه و یا سایر حوزه های مرتبط در حوزه جغرافیایی انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی و مجوزهای معتبرکه شامل: بانک مرکزی، شاپرک، وزارت صنعت معدن تجارت، بیمه مرکزی و سازمان بورس، فرابورس خواهد بود.
 • ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار.
 •  قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
 •  پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.

موارد تعلیق از عضویت:

 • عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه.
 • عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات  قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی با تصویب دو سوم اعضای هیات مدیره و تایید بازرس.
 •  آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.
 • احراز عدم فعالیت از سوی اعضای هیات مدیره .
 • چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر۳ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید،از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه پس ازاخطار کتبی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید -با تصویب هیات مدیره -عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

اشخاص حقوقی:

 • تکمیل فرم عضویت
 • تصویر مدارک مربوط به شخصیت حقوقی (اساسنامه و اظهارنامه، آگهی تأسیس و تغییرات و مجوز فعالیت)
 • تصویر شناسنامه، کارت ملی و معرفی نامه مربوط به رییس یا نماینده معرفی شده
 • آخرین فیش پرداختی بیمه مبنی بر کارفرما بودن شرکت
 • فیش واریزی حق عضویت
 • گواهی عدم سوءپیشینه

دانلود نمونه نامه عضویت و تعهد نامه

حق عضویت

حق عضویت اعضای انجمن برای یک سال شمسی، شامل ورودیه به مبلغ ۷ میلیون تومان برای اعضای جدیدالورود و حق عضویت سالیانه برای اعضای جدید و تمدید عضویت ها به مبلغ ۲۰ میلیون تومان است. مبالغ مذکور در مجمع عمومی عادی، مورخ چهاردهم دیماه مجمع عمومی به تصویب رسیده است.

لازم به ذکر است انجمن فین تک مطابق اساسنامه رسید پرداخت را صادر خواهد کرد.

تبصره: مبالغ حق عضویت، در هر سال توسط مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

توجه: تکمیل فرم و ارسال مدارک به منزله عضویت در انجمن نمی باشد. نتیجه بررسی مدارک به صورت رسمی از سوی انجمن اعلام خواهد شد.

توجه: لطفا یک فایل pdf با ترتیب نامه درخواست به همراه مدارک آپلود شود.

فرم عضویت

فرم تمدید عضویت