بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنای ع، معادن و کشاورزی تهران
در خصوص تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری
اولویت امروز ایران، تسهیل در فضای کسبوکار و توسعه نوآوری است

برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد ۴ تا ۶ درصدی طی ۸ سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزههای اقتصادی تسری داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساختهای فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین کرد.

در شرایط موجود، جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوزمحور که عملاً طی سالهای گذشته بسیاری از حوزههای اقتصادی را دچار اختلال کرده، مسالهای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزههای جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیستبوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور!

اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام میکند: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملاً برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسب وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سالهای آتی خواهد بود.

امروز بزرگترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسب وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیمگری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچا ر تحریمهای داخلی شد.

ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسب وکارهای فضای مجازی، تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسب وکارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را دارد.

کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران