بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره اینماد اجباری

انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از کارآفرینان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی بر این باور است که تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقاء کیفیت قوانین، میتواند منجر به رشد و توسعه فضای کسب وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده باشد.

مسئله ای که این روزها فضای زیست بوم نوآوری ایران را دچار نگرانی کرده است، موضوع پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک)اینماد( توسط کسبوکارهای اینترنتی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آییننامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مطرح شده است.

ما به خوبی متوجه دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاهبرداریها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی هستیم، اما کارآمدی و تسهیل گری رویکرد پیشنهادی و راهکار پیادهسازی آن مورد اعتراض این انجمن میباشد. اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسبوکارها نیست، بلکه میتواند زمینه ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران آمادگی خود را در جهت ایجاد راهکارهای مناسب و جایگزین اعلام  میدارد و پیشنهاد میشود اهداف و راهکارها طی جلساتی با حضور کارشناسان صنفی بخش خصوصی بررسی و تصمیمی بالغ تر که پوشش مناسبی از دغدغه های طرفین داشته باشد، اتخاذ گردد.