اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

اصلاحیه تاریخ برگزاری مجمع عمومی

اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ا
انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی
شماره ثبت انجمن: ۵۲۴۴۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۳۸۸۶

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن می رساند تاریخ برگزاری مجمع عمومی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14 تغییر یافت ،مکان و ساعت و دستورات جلسه مطابق آگهی دعوت قبلی می باشد.

لینک آگهی چاپ شده در روزنامه

با احترام
هیات مدیره انجمن