مامویت ما

قدرت بخشیدن به شرکت‌های فنآور مالی بخش خصوصی با هدف رشد اقتصادی از طریق حمایت شرکت های فن آور و بهبود فضای کار جهت بهره بردازی از توان نخبگان.

 

 

چشم انداز

ایران، پیشروترین بازیگر فناوری‌های نوین مالی خاورمیانه

داستان ما

انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی ایران یک نهاد تخصصی صنفی تحت نظارت وزارت کار بوده و با هدف قدرت بخشیدن به شرکت های فن آور مالی بخش خصوصی فعالیت می نماید همچنین انجمن فینتک به شماره ثبت ۳۲-۲/۳-۴۸۵ در حال الحاق شدن در اتاق بازرگانی و اقدام برای تاسیس یک اتحادیه کشوری است.

باور داریم فناوری های نوین مالی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور است لذا با هدف رشد اقتصادی از طریق حمایت از شرکت های فن آورو بهبود فضای کسب و کار جهت بهره برداری از توان نخبگان اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد.