انگیزه کارکنان همان سطح انرژی، تعهد، پافشاری و خلاقیت کارکنان یک شرکت در مشاغل خود است. انگیزه بالاتر کارمندان منجر به تعامل و بهره وری بهتر می شود. پس جای تعجب نیست که فاکتور انگیزه کارمندان به یکی از اولویت های اصلی بیشتر مشاغل تبدیل شده است.

چرا انگیزه کارمندان در محیط کار بسیار مهم است؟

بسیاری از تحقیقات نشان داده است که انگیزه کارکنان با مشارکت آنان در انجام کارها ارتباط زیادی دارد. مشارکت و تعامل کارمندان هم، منجر به بهره وری بالاتر می شود.

به همین دلیل، سازمانها باید توجه و منابع بیشتری را به انگیزه کارمندان اختصاص دهند.