ماموریت

قدرت بخشیدن به شرکت های فن آور مالی بخش خصوصی

  • با هدف رشد اقتصادی
  • از طریق حمایت از شرکت‌های فن آور
  • و بهبود فضای کار جهت بهره برداری از توان نخبگان

چشم انداز

ایران، پیشروترین بازیگر فناوری های نوین مالی خاورمیانه

اهداف

  • حمایت از توسعه کسب وکارهای نوین مالی و بهبود فضای کسب وکار
  • ایجاد زمینه های همکاری و توسعه ارتباطات
  •  آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه فناوری های نوین مالی
  • آگاهی افزایی عمومی و اطالع رسانی شفاف

ذینفعان

استارت آپ‌ها، شرکت‌ها، نهادهای سیاستگذار و ناظر،
سرمایه گذاران، شتاب دهنده‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای متناظر