عضویت

تکمیل فرم و ارسال مدارک به منزله عضویت در انجمن نمی باشد. نتیجه بررسی مدارک به صورت رسمی از سوی انجمن اعلام خواهد شد.

مدارک پیوستی:
– روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات
– تاییدیه پرداخت بیمه تامین اجتماعی
– مدارک شناسایی نماینده و مدیرعامل
– نامه درخواست عضویت و معرفی نماینده به امضای صاحبان امضا به دبیر انجمن آقای مهندس نقی پورفر

توجه: لطفا یک فایل pdf با ترتیب نامه درخواست به همراه مدارک آپلود شود.

برای مشاهده فرم باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.