شرایط عضویت

براساس اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی (انجمن فینتک)، شرایط عضویت، حق عضویت اعضا و نحوه خاتمه عضویت بر حسب ضوابط مقرر در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد:

– انواع عضویت

کلیه اشخاص حقیقی/حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن فین‌تک درآیند:

۱- تابعیت ایران.

۲- استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.

۳- فعالیت در حرفه/صنعت فناوری های نوین مالی اعم از بورس بانک بیمه و یا سایر حوزه های مرتبط در حوزه جغرافیایی انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی و مجوزهای معتبرکه شامل: بانک مرکزی، شاپرک، وزارت صنعت معدن تجارت، بیمه مرکزی و سازمان بورس، فرابورس خواهد بود.

۴- ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار.

۵ – قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.

تبصره ۱- کلیه کسب و کارهای مرتبط با حوزه فعالیت انجمن میتوانند به صورت موقت دارای عضویت شوند، این عضویت صرفا به جهت همکاری با انجمن و مساعدت انجمن در دریافت مجوزهای مذکوره در بند ۳ همین ماده بوده است .

تبصره ۲- شرایط عضویت موقت در تبصره یک این ماده صرفا و فقط بدلیل عدم نهایی شدن فرایند تایید رسمی نهاد ناظر میباشد لیکن متقاضی باید  سایر شرایط اعلامی را داشته باشد .

تبصره ۳- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود مگر در حالتیکه فعال بودن متقاضی در حوزه تخصصی اعلام شده محرز نگردد .

موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفی:

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه.

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات  قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی با تصویب دو سوم اعضای هیات مدیره و تایید بازرس.

۳- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

۴-احراز عدم فعالیت از سوی اعضای هیات مدیره .

۵- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر۳ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید،از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه پس ازاخطار کتبی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید -با تصویب هیات مدیره -عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد.

– شرایط عضویت

اشخاص حقیقی (عضویت وابسته)

  • تکمیل فرم عضویت
  • ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی
  • فیش واریزی حق عضویت
  • تصویر مستنداتی که نشانگر فعالیت باشد

– اشخاص حقوقی

  • تکمیل فرم عضویت
  • تصویر مدارک مربوط به تشکل یا شخص حقوقی (اسانسامه و اظهارنامه، آگهی تأسیس و تغییرات و مجوز فعالیت)
  • تصویر شناسنامه، کارت ملی و معرفی نامه مربوط به رییس یا نماینده معرفی شده
  • فیش واریزی حق عضویت

– حق عضویت

حق عضویت اعضای اصلی و وابسته انجمن برای یک سال شمسی، شامل دو بخش ورودیه و عضویت سالیانه می‌باشد که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می‌باشد:

ورودیه (فقط یک بار دریافت می‌شود) ۵ میلیون تومان
حق عضویت سالیانه ۵ میلیون تومان

شماره شبا انجمن فینتک جهت واریز حق عضویت

IR920620000000303126601000 

تبصره: مبالغ فوق برای سال اول فعالیت انجمن (سال ۱۴۰۰) بوده و برای سال‌های بعد در ابتدای هر سال مبلغ مربوط به ورودیه و عضویت توسط هیأت مدیره انجمن تعیین و ابلاغ می‌گردد.