انجمن فینتک ایران

انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی ایران یک نهاد تخصصی صنفی تحت نظارت وزارت

کار بوده و با هدف قدرت بخشیدن به شرکت های فن آور مالی بخش خصوصی فعالیت می نماید.

همچنین انجمن فینتک به شماره ثبت ۳۲-۲/۳-۴۸۵ در حال الحاق شدن در اتاق بازرگانی و اقدام برای

تاسیس یک اتحادیه کشوری است.